Neptun, Webmail és egyéb belépések

Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2017/2018 tanév jelmondata Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. (Lk 12,48b)
2018.6.22., Paulina névnapja van.

Idegennyelvi kritérium követelmények

Idegen nyelv kritérium tantárgy tanulása a Gál Ferenc Főiskolán

A Gál Ferenc Főiskola Idegen Nyelvi Lektorátust működtet, ahol kritérium tantárgyként az angol, német és olasz nyelv ingyenes tanulását biztosítja  az alap- és osztatlan mesterképzési szakok nappali tagozatos, nyelvvizsgával még nem rendelkező hallgatói számára. A GFF ezt annak érdekében nyújtja, hogy hallgatói záróvizsgájuk időpontjára az előírt nyelvvizsgával is rendelkezzenek, így diplomát kaphassanak. Ez a hallgatókat segítő megoldás kivételes lehetőséget nyújt a hazai felsőoktatásban a nyelvvizsga követelmények teljesítésére, amibe a nyelvoktatási kapacitás határáig a levelezős hallgatók is bekapcsolódhatnak.

 1. 1.      Mit jelent az idegen nyelv kritériumtantárgy?
 • Annak megfelelően, ahogyan az alapképzési (BA) vagy az osztatlan mesterképzési (MA) oklevél megszerzésének kritérium követelménye az előírt nyelvvizsga teljesítése, a Gál Ferenc Főiskola szegedi karain a záróvizsgára bocsátás feltételei között azt is meghatározza, hogy a nappali tagozatos hallgatónak kötelező felvennie és teljesítenie a heti 2×2 órás, 0 kreditértékű idegen nyelvi kurzusokat. Erre angol, német vagy olasz nyelvből van lehetőség. Kivételt az jelent, ha a hallgató közben megszerezte nyelvvizsgáját.
 • A szak tanterve szerint 6 féléven át kötelező idegen nyelvet tanulnia és sikeres gyakorlati jegyeket szereznie Főiskolánkon mindazon hallgatóknak, akik nem rendelkeznek az oklevél kiváltásához szükséges nyelvvizsgával.
 • Arra tekintettel nem lehet tagozat/munkarendváltást kérelmezni, hogy a nyelvi kritérium követelmény alól mentesítést kapjon, mert a tagozat/munkarend váltása csak az engedély időpontjától érvényes. A Főiskola ezzel a nyelvvizsgára felkészülést segíti.
 1. 2.      Mikor kell teljesíteni?

A nappali tagozatos hallgatóknak tanulmányaik kezdetekor vagy első szakaszában kötelező felvenniük idegen nyelvi heti 2×2 órás kurzust, majd az ezt követő szemeszterekben folytatniuk egészen addig, ameddig megszerzik az állami nyelvvizsgát, vagy tanulmányi időszakuk végére (az utolsó tanulmányi félévbe) érkeznek. Az idegen nyelv kritériumtantárgy a 2014/2015. tanévben került bevezetésre felmenő rendszerben.

 • A BA szakos hallgatók az első évfolyam első félévében – illetve keresztféléves képzés esetében mindig az első őszi félévben –, majd ezt követően a KKK szerinti 6 féléves tanulmányi időszakuk minden félévében kötelesek felvenni az aktuális idegen nyelvi kurzust, egészen addig, ameddig megszerzik az állami nyelvvizsgát, vagy tanulmányi időszakuk végére (az utolsó tanulmányi félévbe) érkeznek.
  • Az osztatlan MA szakos hallgatók legkésőbb a KKK szerinti 5. félévükben – illetve keresztféléves képzés esetében mindig a harmadik tanévük őszi félévben – kötelesek felvenni az első idegen nyelvi kurzust.
 1. 3.      Milyen nyelvekből teljesíthető?

Az idegen nyelvi kritérium tantárgy egymásra épülő, szintről-szintre haladó nyelvkurzusokat jelent. A hallgató dönti el, hogy mely nyelvből teljesíti a kritérium feltételt. A hallgatók választhatnak az angol, német vagy olasz idegen nyelvi tantárgyak közül. A kiválasztott nyelvről másik nyelvre váltani csak külön kérelem és egyéni elbírálás, engedély alapján lehet.

 1. 4.      Hány kreditet ér a kurzus?

A kritérium követelményre tekintettel nincsen kreditérték rendelve a heti 2×2 órás kurzushoz, a félév ötfokozatú értékeléssel zárul.

 1. 5.      Milyen szintű nyelvi kurzusok vehetőek fel?

A Főiskola által biztosított ingyenes idegen nyelvi képzés célja elsősorban a középfokú nyelvvizsgára felkészítés. Ettől függetlenül szükség esetén kezdő kurzusok is indulnak, azoknak, akik középiskolában nem ezeket az idegen nyelveket tanulták, illetve más módon nem igazolják folyamatban lévő egyéb nyelvtanulásukat. A nyelvi képzés megkezdésekor a hallgatók szintfelmérő tesztet írnak, szükség szerint beszélgetésen vesznek részt, aminek alapján a nyelvtanár osztja be őket a megfelelő szintű csoportba. Az egymásra épülő tudásszintű nyelvi órákat a hallgató egymást követő félévekben köteles felvenni, azaz a maximálisan 6 félévet összefüggően kell teljesíteni mind a 6 féléves BA, mind az egyébként 10 (12) féléves osztatlan MA szakokon is.

 1. 6.      Mely hallgatókra vonatkozik a nyelvtanulási kritérium követelmény?

Az idegen nyelvi kritériumtantárgy (kurzusok) teljesítése kötelező felmenő rendszerben azoknak

 • akik tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben vagy ezt követően kezdték meg nappali tagozaton alapképzési (BA) vagy osztatlan mesterképzési (MA) szakon,
 • akik a következő szakokon tanulnak:
  • katekéta-lelkipásztori munkatárs BA,
  • kántor BA,
  • teológus MA,
  • osztatlan hittanár-nevelőtanár MA,
  • és akik közülük nem rendelkeznek középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával.
 1. 7.      Mely hallgatóknak nem kell teljesíteniük?

Nem kell teljesíteniük azoknak a hallgatóknak az idegen nyelvi kritériumtantárgyat:

 • akik tanulmányaikat a 2014/2015. tanévnél korábban (tehát 2014. őszi félévnél korábbi félévben) kezdték meg tanulmányaikat,
 • akik igazolják, hogy középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával rendelkeznek,
 • a levelező tagozatos hallgatóknak.
 1. 8.      Hogyan teljesíthető a nyelvi kritériumkövetelmény?
 • Az idegen nyelvi kritérium tantárgy kurzusai legfeljebb 6 féléven át folynak, ennyi idő alatt nyelvvizsgát kell teljesítenie a hallgatónak, vagy tudomásul kell vennie, hogy nyelvvizsga hiányában csak abszolutóriumot kaphat.
 • Az a hallgató, aki teljesítette a 6 féléves idegen nyelvi tanulási kötelezettséget, akkor is záróvizsgára bocsátható, ha még nem rendelkezik nyelvvizsgával.
 • A hallgatónak a félévi kurzusfelvételi időszakban kell az általa kiválasztott nyelvű és szintű kurzust felvennie. A kurzus szintjéről véglegesen a szintezést végző nyelvtanár dönt, így a hallgató átkerülhet a tudásának megfelelőbb másik kurzusra, nyelvi csoportba.
 • Az idegen nyelvi kurzus hallgatójának a félév elfogadásához teljesítenie kell a nyelvtanár által előírt tanulmányi követelményeket, beleértve a félévet záró zárthelyi dolgozatot is.
 • A félévi kurzust akkor is fel kell venni, ha a hallgató külső nyelviskolai tanulmányainak beszámítását kéri, mert ez a beszámítás csak az óralátogatás alól adhat felmentést, de a kurzust záró félév végi zárthelyi dolgozatot a GFF-en teljesíteni kell, érdemjegyét annak megfelelően kapja. 
 • A félévet záró zárthelyi dolgozatra a félév utolsó nyelvóráján kerül sor, eredményéről a nyelvtanár a Neptunon keresztül tájékoztat.
 1. 9.      Mi történik, ha a hallgató nem teljesíti a kritérium követelményeket?

A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakon előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények hiánytalan teljesítése, amibe bele kell érteni az idegen nyelvi kritérium tantárgy legfeljebb 6 féléves kurzusait.

 1. 10.  Mi a költsége a főiskolai nyelvtanulásnak?

A Gál Ferenc Főiskola ingyenesen biztosítja az idegen nyelv kritériumtárgy kurzusait az ösztöndíjas és a önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak is.

 1. 11.  Kérhető-e felmentés az idegen nyelvi kritériumtantárgy teljesítése alól?
 • A kritériumtantárgy teljesítése csak abban az esetben kérhető felmentés, ha a hallgató már rendelkezik államilag elismert középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával. A nyelvvizsga bizonyítványt a Tanulmányi Osztályon kell bemutatni, aminek alapján a TO bejegyzi a Neptunban a teljesítést.
 • Nyelvvizsga hiányában csak az óralátogatás alól kérhető félévenként felmentés, ha a hallgató a nyelvet igazoltan másutt tanulja. A kurzust ebben az esetben is fel kell venni, és a félév végi főiskolai zárthelyi dolgozatot teljesíteni kell, aminek alapján gyakorlati jegyet kap. 
 1. 12.  Hogyan kérhető felmentés óralátogatás alól?
 • Az idegen nyelvi órák látogatása alól félévente a megfelelő szinten felmentést kaphat az a hallgató, aki igazolást nyújt be arról, hogy akkreditált nyelviskolába jár, és ezt nyelvtanára elfogadja. A félév végi zárókövetelményt ebben az esetben is teljesíteni kell, a hallgató ugyanúgy gyakorlati jegyet kap. Azaz a tantárgy felvétele alól a hallgató nem menthető fel, kizárólag az óralátogatás alól kaphat felmentést.
 • A felmentést erre a célra kialakított (az alább letölthető) űrlapon kell benyújtani, amin igazolást kell aláírnia a nyelvtanítást végző külső nyelviskolának is. A kérelem minden szemeszterben legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének utolsó tanítási munkanapjáig adható be a TO-ra.
 • A felmentésről a GFF-en az idegen nyelvet oktató tanár véleménye alapján a Tanulmányi Bizottság dönt. A félév végi idegen nyelvi zárthelyikre a szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor, amiről a TO a hirdetőtáblán tájékoztat.

  

Idegennyelvi kritérium tantárgy alóli felmentés kérelem

LETÖLTÉS