Gál Ferenc Főiskola Szeged

A 2018/2019 tanév jelmondata ...akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)
2019.7.22., Magdolna névnapja van.

ENSI küldetés

A Gál Ferenc Főiskola Egészségnevelési és Sport Intézete

A GFF ENSI feladatai a sport és az egészségnevelés területén

a) A sportra vonatkozó feladatok

A Gál Ferenc Főiskola Egészségnevelési és Sport Intézetének (GFF ENSI) a sportra vonatkozó feladata, hogy vizsgálja, és alkalmazza pedagógiai és sporttudományi képzéseiben a sportnak az egészségre nevelésre, az életmódra kifejtett szerepét, általában is a sport személyiségfejlesztő hatásának összetevőit. Mindez különösen is kiterjed a sportnak a teljesítőképesség, a konfliktushelyzetekben történő helytállás, a stressz leküzdése, a siker és a kudarc elkerülése, az önértékelés fejlesztése, a kitartás, a tudatos fegyelem, a küzdőképesség és a kreativitás növelését támogató hatásának vizsgálatára. Ennek során a GFF ENSI mérési eszközöket fejleszt, illetve más képző és kutatóhelyekkel együttműködve a kutatási eredményeket a gyermekek és a tanulók, valamint a felnőtt korosztályok testi nevelésének, illetve sportjának fejlesztésében alkalmazza. Ennek során bevezetésre kerülnek a már meglévő képzési programok, mint „A mindennapi testnevelés pedagógiája” című 30 órás pedagógus-továbbképzés, valamint a meglévő szakirányú továbbképzések is.  

Az ENSI kiemelt feladata a sportpedagógia és az etika kapcsolatának vizsgálata, a sportnak az erkölcsre kifejtett hatásának, a szocializációs hatások rendszerének elemzése.

Az ENSI a Gál Ferenc Főiskola felsőoktatási és köznevelési intézményfenntartó feladataival összefüggésben, a kutatási eredmények közzétételén, tudományos rendezvényeken történő tárgyalásán túlmenően sporteseményeket szervez az egészségtudatos életmód népszerűsítésére, valamint az intézményi küldetés megvalósításának támogatására cserkészetpedagógiai és más konstruktív életvezetési, értékközpontú pedagógiai programokat alkalmaz.

A GFF ENSI igény szerint egyetemi-főiskolai és diák sportegyesületet működtet a közösségi élet mintáinak kialakítására, alapozva a szarvasi, mezőtúri és békési és gyulai telephelyeinek sportbázisára és az újabb fejlesztésekre.

 b) Az egészségnevelésre vonatkozó feladatok

A GFF Egészségnevelési és Sport Intézete (GFF ENSI) – saját szervezete és a fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő szakszolgálati szervezetek adottságának megfelelően – interdiszciplináris alapozottsággal és a gyakorlatban megjelenő szakmaközi kapcsolatokra építve fejleszti az egészségnevelés kérdéseinek tárgyalását a GFF pedagógiai, egyházi szociális munka, karitász és más szakjain. A GFF ENSI új mérési eszközöket fejleszt, egészségnevelési kutatási programjai és a partnerségi együttműködések eredményeit saját fenntartású köznevelési intézményeiben is alkalmazza, a gyakorlati tapasztalatokat mintaprogramként mutatja be az egyházi és állami fenntartású intézmények számára.

Az ENSI egészségnevelési programjai a testi, szervezeti egészség megőrzése mellett újszerű módon tárgyalják – elsősorban a gyermekek, tanulók, fiatalok, de más felnőtt korosztályok tekintetében is – a betegséggel, sérültséggel, fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének, fejlesztésének legfőbb irányelveit, alkalmazhatóvá téve az életmód, az életvezetés, a napirend jó mintáit. Ezek építenek a GFF-en már meglévő programokra, így a cukorbeteg gyermekek közösségben történő fejlődésének szarvasi-gyulai együttműködésben megvalósuló programjára.   

Az ENSI konferenciákon, továbbképzéseken, a célcsoportoknak szervezett életmódtáborokkal és más fejlesztési-nevelési programokkal vesz részt az egészségtudatos életmód népszerűsítésében. Az ENSI részt vesz környezeti nevelés mellett az egészséges táplálkozás mintaprogramjainak fejlesztésében, a GFF saját mezőgazdasági tevékenységére épülő rövidellátású élelmiszerláncok (REL) és iskolamenza programok működtetésének pedagógiai fejlesztési feladataiban.

Az ENSI megjeleníti az ezeken a területeken adódó eredményeket a felsőoktatási képzésekben és a köznevelési feladatellátás mintaértékű gyakorlataiban. Az integrált megközelítés kiterjed az egészségnevelés lelki dimenzióira és a szociális státuszból adódó fejlesztési feladatokra is, melyek a fizikai, szellemi és szociális jól-lét lehetséges legjobb állapotának elérését és egyéni, közösségi, társadalmi fenntarthatóságát célozzák.

A GFF ENSI egészségnevelésre vonatkozó tevékenysége összekapcsolódik a testnevelésnek, a sportnak az egészségtudatos magatartás kialakításában betöltött szerepével, az e-világ adottságainak értelmezésével. Ennek során az ENSI együttműködik a GFF karaival, egyéb oktatási egységeivel, hazai és nemzetközi felsőoktatási és szakmai partnerekkel. Az ENSI épít a fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye köznevelési, pedagógiai szakmai szolgáltatási, szociális, gyermekvédelmi, karitász és kulturális, sport intézményeivel meglévő partnerségekre, és azok támogatásával is fejleszti kapcsolatait.